TSU Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย (เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจ ภายในปี พ.ศ.2566)

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการปฏิบัติงาน